График за организиране и провеждане на обучението на учениците по БДП за учебната 2020-2021