Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в училищата от област Кърджали

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4