Преподаватели

Български език и литература  

Нуршен Неждетова  

Лила Каменова  

Лейля Чакър  

Чужди езици  

 Емилия Илиева – английски език  

Айнур Мехмед – английски език

Тюлай Кяшиф – английски език  

Жесмина Костова – английски език  

Несибе Али – немски език

Математика, Информатика и Информационни технологии  

Алие Али  

Рушен Мехмед  

Шермин Исмаил  

Хасан Хасан      

 Обществени науки и гражданско образование  

Даниела Пашова – история и цивилизация  

Веселина Русинова – география и икономика  

 Природни науки и екология  

Здравко Караджов – физика и астрономия

 Стоянка Илиева – биология и здравно образование  

Айшегюл Мюмюн – биология и здравно образование      

 Изкуства  

 Хайрие Хасан – изобразително изкуство  

 Физическа култура и спорт  

 Тома Станков  

ФУЧ – Майчин език  

 Хашим Семерджи  

 Незиха Хасан

Лейля Чакър  

Начални учители и възпитатели  

Начален учител Учител в ГЦДО
Ангелина Караджова Мелят Хайрула
Надка Бакалова Мария Чавдарова
Маргарита Димитрова Вилдан Дурали
Елмаз Юсеин Хафизе Осман
Гюлджан Халил Мелек Мехмедали
Айше Мехмед Нуран Али
Къймет Мюмюн Аднан Юсеин
Нуртен Мехмед Миневер Юсеин

 Учители в ГЦДО – прогимназиален курс  

Мелекбер Хасан  

Красимира Добрева

Айнур Мехмед  

Мелиса Юсуф  

Стоянка Топалова

Севинч Хасан

  Приобщаващо обучение  

Айтен Махмуд – психолог  

Наталия Илиева – ресурсен учител