Български език и литература
Юлия Славова
Нуршен Неждетова
Лейля Чакър
Чужди езици
Емилия Илиева – английски език
Айнур Мехмед – английски език
Тюлай Кяшиф – английски език
Жесмина Костова – английски език
Несибе Али – немски език
Математика, Информатика и Информационни технологии
Алие Али
Рушен Мехмед
Шермин Исмаил
Хасан Хасан
Обществени науки и гражданско образование
Даниела Пашова – история и цивилизация
Веселина Русинова – география и икономика
Природни науки и екология
Здравко Караджов – физика и астрономия
Надя Делева – химия и опазване на околната среда
Стоянка Илиева – биология и здравно образование
Гюрай Сюлейман – биология и здравно образование
Изкуства
Хайрие Хасан – изобразително изкуство
Физическа култура и спорт
Митко Календжиев
СИП – Майчин език
Хашим Семерджи
Незиха Хасан
Начални учители и възпитатели
Катя Босева

Нуртен Мехмед

Надка Бакалова

Ангелина Караджова

Маргарита Димитрова

Елмаз Юсеин

Айше Мехмед

Гюлджан Халил

Къймет Мюмюн

Миневер Юсеин

Mария Чавдарова

Мелят Хайрула  

Хафизе Осман

Таня Димова

Назмие Мехмед

Адил Али

Възпитатели – прогимназиален курс
Лила Каменова
Сузан Халибрямова
Айнур Мехмед
Стоянка Топалова
Красимира Добрева
Севинч Хасан
Приобщаващо обучение
Айтен Махмуд – психолог
Сибел Осман – ресурсен учител