Преподаватели

Български език и литература  

Нуршен Неждетова  

Лила Каменова  

Лейля Чакър  

Чужди езици  

 Емилия Илиева – английски език  

Айнур Мехмед – английски език

Тюлай Кяшиф – английски език  

Жесмина Костова – английски език   Несибе Али – немски език

Математика, Информатика и Информационни технологии  

Алие Али  

 Рушен Мехмед  

Шермин Исмаил  

Хасан Хасан      

 Обществени науки и гражданско образование  

Даниела Пашова – история и цивилизация  

Веселина Русинова – география и икономика  

 Природни науки и екология  

Здравко Караджов – физика и астрономия

 Стоянка Илиева – биология и здравно образование  

 Гюрай Сюлейман – биология и здравно образование      

 Изкуства  

 Хайрие Хасан – изобразително изкуство  

 Физическа култура и спорт  

 Тенгиз Каракехайова  

 СИП – Майчин език  

 Хашим Семерджи  

 Незиха Хасан  

Начални учители и възпитатели  

Начален учител Учител в ЦДО
Ангелина Караджова Мелят Хайрула
Надка Бакалова Мария Чавдарова
Маргарита Димитрова Вилдан Дурали
Елмаз Юсеин Таня Димова
Гюлджан Халил Емине Емин
Айше Мехмед Нуран Али
Къймет Мюмюн Красимира Добрева
Нуртен Мехмед Миневер Юсеин

 Възпитатели – прогимназиален курс  

            Айшегюл Мюмюн  

Сузан Халибрямова

Айнур Мехмед  

Мелиса Юсуф  

Стоянка Топалова

Севинч Хасан

  Приобщаващо обучение  

Айтен Махмуд – психолог  

Сибел Осман – ресурсен учител