Заповеди и правилници

Заповед за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение 2023/2024 учебна година

Процедура и план на действие за реагиране в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества

План за работата на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилие и тормоз между учениците -2023-2024 г

Механизъм за противодейстие на училищния тормоз между децата и учениците в СУ „Христо Ботев“ – 2023-2024 г

Критерии за стипендии

Комисия за определяне на стипендии

Заповед за утвърждаване на училищни комисии за 2023/2024 учебна година и форми на обучение

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

План за квалификационната дейност

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Правилник за пропускателен режим

Процедура за извиняване на отсъствия

Стратегия за развитие 2023/2028 г.