Образци на документи

Заявление за записване в 1 клас

Заявление за кандидатстване в 1 клас 

Молба за издаване на удостоверение за преместване

Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за дубликати

Заявление за валидиране

Информация за приемане и преместване на ученик

Информация за издаване на дубликати

Инфо за служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Информация за издаване на европейско приложение на диплома

Информация за признаване  от чужбина I – VI клас

Инфо за издаване на служ. бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо за издаване на диплома за СО

Инфо за валидиране на степен на образование

Заявление до Директор за освобождаване от учебни занятия

Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия

Декларация от родител за участие на ученик в клуб, организации, школа.